Skip to main content

Wat is onze missie en visie en wie zijn wij?

© Sebastian Unrau

Het doel van de VVVZ is het aanbieden en borgen van vitaal en eigentijds voortgezet onderwijs in Zeeland, gebaseerd op een antroposofisch mensbeeld, met een kleinschalig en herkenbaar eigen karakter.

De vrijeschool op CSW Bestevaêr voorziet in een regionale behoefte aan antroposofisch voortgezet onderwijs, en biedt een meerwaarde door haar specifieke pedagogische klimaat en de daarbij behorende kernwaarde: de vorming van de totale mens, met daarbij evenwichtige aandacht voor de cognitieve, artistieke, fysieke, en sociale aspecten bij de vorming tot volwassen individu.

Leidend is het beginsel zoals Rudolf Steiner dat onder woorden bracht: "De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen – maar wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan pas kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten verrijken."

Dat houdt in dat onderwijs en opvoeding zich niet slechts richten op de behoeften van de huidige maatschappij, maar ruimte wil bieden aan de aanwezige talenten en interesses van de leerlingen op een groot aantal gebieden. Belangrijk is dat elke leerling gezien en gekend is door de docenten, die aan langdurige relatie met hen opbouwen. Daarbij wordt niet louter gekeken naar intellectuele (leer)prestaties.
De school vormt een gemeenschap van jongeren, leraren en ouders waarbinnen de scholieren de gelegenheid wordt geboden zich te ontwikkelen tot vrije, liefdevolle en verantwoordelijke mensen, waarbij ze in hun gehele mens-zijn (hoofd, hart en handen) worden aangesproken en onderwezen.

Vereniging van vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen. Haar taken zijn:

  • Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken
  • Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau
  • Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs
  • Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de vrijeschoolbeweging

Eind 2018 telde Nederland in totaal 112 locaties voor vrijeschoolonderwijs. Er zijn in Nederland bijna 29.000 leerlingen die op een vrijeschool zitten. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met 29%. 

Meer info op www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl

Esther Hanse
Bestuursvoorzitter
Macilino Heynen
Secretaris
Boudewijn van Sluijs
Penningmeester
Petra van Bergen
PR en Communicatie